http://tehbud.knuba.edu.ua/issue/feed Техніка будівництва 2020-07-15T10:57:19+03:00 Mishchuk Yevhen jmishchuk@gmail.com Open Journal Systems Науково-технічний журнал. Видається з 1997 року двічі на рік. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ №22924-12824 ПР http://tehbud.knuba.edu.ua/article/view/208032 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ТЯГОВО-ЗЧІПНОМУ ПРИСТОСУВАННІ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ З ПРИЧЕПОМ 2020-07-15T10:56:26+03:00 М. П. Нестеренко mpnesterenko@ukr.net О. В. Орисенко mpnesterenko@ukr.net М. О. Скорик mpnesterenko@ukr.net Наведено результати математичного моделювання динамічних процесів у тягово-зчіпному пристосуванні легкового автомобіля з причепом. Показано, що наявність у складі тягово-зчіпного пристосування дисипативної ланки дозволяє уникнути коливальних процесів та значно зменшити динамічні навантаження під час перехідних режимів руху автопоїзда. Авторське право (c) 2023 Техніка будівництва http://tehbud.knuba.edu.ua/article/view/208067 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННІ ГЛИБИНИ ПРОГРІВУ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРИТТЯ 2020-07-15T10:56:35+03:00 І. І. Назаренко ii_nazar@ukr.net М. П. Нестеренко nesterenkonikola@gmail.com Т. М. Нестеренко nesterenkonikola@gmail.com Д. С. Педь nesterenkonikola@gmail.com У статті приводяться експериментальні дослідження величини прогріву асфальтобетонного покриття під час його регенерації. Пропонується план багатофакторного експерименту, реалізація якого проводиться за допомогою асфальторозігрівача. Авторське право (c) 2023 Техніка будівництва http://tehbud.knuba.edu.ua/article/view/208068 ОБҐРУНТУВАННЯ КРАЙОВИХ УМОВ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМУ РЕВЕРСУВАННЯ РОЛИКОВОЇ ФОРМУВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ ЗА ПРИСКОРЕННЯМ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКУ 2020-07-15T10:56:39+03:00 В. С. Ловейкін shanovniy@ukr.net К. І. Почка shanovniy@ukr.net З метою підвищення надійності та довговічності роликової формувальної установки розраховано комбінований режим зворотно-поступального руху формувального візка з реверсуванням при оптимальних крайових умовах за прискоренням четвертого порядку. Розраховано кінематичні характеристики формувального візка при реверсуванні за прискоренням четвертого порядку з оптимальним значенням крайових умов. Запропоновано конструкцію приводу установки у вигляді кулачкового механізму та побудовано профіль кулачка для забезпечення реверсування формувального візка за прискоренням четвертого порядку з оптимальним значенням крайових умов. Також запропоновано конструкцію роликової формувальної установки з приводом від високомоментного крокового двигуна, що вмонтований в укочувальні ролики формувального візка установки. Застосування в установці вказаного приводного механізму приводить до підвищення якості поверхні оброблюваної бетонної суміші, зменшення динамічних навантажень в елементах приводного механізму, зникненню зайвих руйнівних навантажень на рамну конструкцію і, відповідно, до підвищення надійності та довговічності установки в цілому. Авторське право (c) 2023 Техніка будівництва http://tehbud.knuba.edu.ua/article/view/208070 СОЗДАНИЕ ДВУХМАССНОЙ ВИБРАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ФОРМОВАНИЯ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 2020-07-15T10:56:47+03:00 Ю. С. Саленко kmto.43@gmail.com А. Г. Маслов kmto.43@gmail.com О. О. Колесник kmto.43@gmail.com Описаны конструкция и принцип действия вибрационной площадки для формования бетонных изделий, содержащей подвижную раму с вибровозбудителем круговых колебаний и форму с бетонной смесью. При этом форма установлена на подвижной раме с помощью упругих прокладок. Представленная конструкция образует двухмассную резонансную систему, в которой подвижна рама выполняет роль активной массы, а форма является реактивной массой. Составлена расчетная схема динамической системы вибрационной установки при работе на холостом ходу. Получены уравнения движения подвижной рамы и формы в вертикальном и горизонтальном направлениях и определена закономерность изменения амплитуды колебаний активной и реактивной масс в зависимости от жесткости упругих амортизаторов, прокладок, частоты колебаний и масс формы и подвижной рамы. Определены рациональные режимы вибрационного воздействия на уплотняемую среду. Авторське право (c) 2023 Техніка будівництва http://tehbud.knuba.edu.ua/article/view/208072 ОГЛЯД КОНСТРУКЦІЙ ІСНУЮЧИХ НАВІСНИХ ЗБУДНИКІВ КОЛИВАНЬ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ УЩІЛЬНЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ НА ВІБРАЦІЙНИХ УСТАНОВКАХ 2020-07-15T10:56:53+03:00 І. І. Назаренко ii_nazar@ukr.net О. П. Дєдов dedov.op@knuba.edu.ua О. С. Дьяченко sanyadrg@gmail.com Виробництво збірних залізобетонних конструкцій на заводах будіндустрії займає велику частку галузі будівництва, тому вібраційні установки для ущільнення і формування бетонних виробів використовуються досить широко. Однак нерідко їх технічний стан та характеристики не відповідають вимогам сучасного будівництва. Основними вимогами до вібраційних установок є низька енергоємність, металоємність, простота конструкції, надійність і ремонтопридатність. В роботі пропонується використовувати на вібраційних установках навісні вібраційні збудники коливань, що має на меті покращити розподіл амплітуд по площі формоутворюючої плити, підвищити якість і зменшити час на ущільнення виробу. В роботі здійснено огляд і оцінку існуючих конструкцій навісних збудників вібраційних коливань і їх технологічних параметрів. За отриманими результатами обрано оптимального тип віброзбудника коливань для вібраційної установки. Авторське право (c) 2023 Техніка будівництва http://tehbud.knuba.edu.ua/article/view/208073 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ОЦІНКА БІОСФЕРНОЇ СУМІСНОСТІ ПОСЕЛЕНЬ З ПОЗИЦІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ 2020-07-15T10:56:58+03:00 Д. О. Чернишев gzj11986@eoopy.com Стаття присвячена обґрунтованню змісту та регламенту організаційно-технологічних заходів забезпечення біосферосумісного будівництва на основі досвіду застосування екологічно-орієнтованої методології територіального планування. Розглянуто проблеми та основні еколого-містобудівні принципи планувальної організації ключових форм розселення - міських агломерацій. Запропоновано методику планувальної організації систем взаємозалежного розселення з урахуванням еколого-містобудівних умов на засадах організаційно-технологічної оцінки біосферної сумісності поселень з позицій ефективності будівельних технологій архітектурно-містобудівного комплексу Авторське право (c) 2023 Техніка будівництва http://tehbud.knuba.edu.ua/article/view/208075 КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД СНИЖЕНИЯ И ЛОКАЛИЗАЦИИ ВИБРАЦИИ И ШУМА, ГЕНЕРИРУЕМОГО В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ПРИ ОБРАБОТКЕ ПРИРОДНОГО КАМНЯ – ГРАНИТА, МРАМОРА 2020-07-15T10:57:03+03:00 В. М. Колин larysa.od1946@gmail.com Л. Э. Лукашенко larysa.od1946@gmail.com Ю. Я. Часовщик larysa.od1946@gmail.com В статье проанализированы<strong> </strong>методы и средства снижения вибрации и шума, их локализации в зоне резания природного камня различными режущими инструментами, с применением технических решений на уровне развития науки и техники времен их создания и современных решений, разработанных по программам министерств и ведомств. Приведена классификация технических решений и предложены варианты комплексных гибридных систем для наиболее эффективного их применения как для снижения затрат, так и для уменьшения вибрации и шума. Авторське право (c) 2023 Техніка будівництва http://tehbud.knuba.edu.ua/article/view/208077 КЛАСИФІКАЦІЯ ЗОБРАЖЕНЬ ОБЄКТІВ В ОБЛАСТІ СУМІЖНОСТІ ДЕФЕКТУ ТИПУ «ТРІЩИНА» 2020-07-15T10:57:08+03:00 О. В. Горда anaelg@ukr.net О. О. Пузько anaelg@ukr.net В роботі досліджується і здійснюється класифікація об'єктів у зоні суміжності дефектів типу «тріщина» (ДДТ) на базі конструктивних понять суміжних сторонніх об'єктів тріщини. Для знакотвірних елементів тріщини визначена специфіка за рахунок якої можлива побудова області суміжності тріщини і класифікація сторонніх об'єктів в цій області. Досліджено фактор спостержуваності сторонніх суміжних об'єктів, що дає змогу ввести класифікацію асоційовано-ізольованих- перешкод відносно сторонніх об'єктів і визначити їх як різні дефекти ДТТ. Здійснено класифікацію дефектів ДТТ за їх місцем розташування відносно тріщини. З метою дослідження волосяних і тріщин введено і досліджено поняття зони прилягання, в основі якого лежить колір області, що прилягає до тріщини і визначає цю зону. Авторське право (c) 2023 Техніка будівництва http://tehbud.knuba.edu.ua/article/view/208079 ІМПЕДАНСНИЙ МЕТОД МОДЕЛЮВАННЯ ВІБРАЦІЙНИХ СИСТЕМ 2020-07-15T10:57:13+03:00 В. Б. Яковенко vyakoven@gmail.com В роботі обґрунтовано актуальність застосування імпедансних методів для розрахунків та вивчення властивостей вібруючих середовищ. Показано, що такий підхід розкриває нову предметну область у постановці і рішенні задач вібраційної техніки засобами системології, забезпечує зручність адаптації моделей до створення комп’ютерної підтримки дослідження динаміки вібраційних машин і систем. Розроблені методи імпедансного аналізу одномірних та багатомірних вібраційних систем із зосередженими і розподільними параметрами. Встановлено вклад вібраційних процесів у структуру зв’язків і функціонування різноманітних вібраційних систем. Обґрунтовано і впроваджено імпедансний метод розрахунку впливу властивостей вібруючого середовища на вибір динамічних параметрів вібраційних машин. Авторське право (c) 2023 Техніка будівництва